Struktur 2

Direktur   : Nurul Kamariyah, S, Kep., Ns., M, Kes

Manager Operasional   : Tiyas Saputri, S, S., M, Pd

Sekretaris  : Brian Purli Abrianto, S, Kep

Bendahara : plt

Marketing  : Novi Rahmania Aquariza, S, S., M,Pd

Costumer Service : Savira Zaniar, S, Hum.